Energia sostenible a mataró

Notícia sobre energia Energia sostenible made in Mataró: s’inaugura l’edifici de Messa (Mataró Energia Sostenible) que subministra fred a través del Tub verd. La implantació del Tub Verd ha suposat un ¿xit i, consegüentment, ha augmentat fautoestima local, si més no dels gestors municipals que el van impulsar ja fa anys que esperen amb candeletes el que serà el seu impuls definitiu, quan en uns mesos passi d’aprofitar sols l’energia sobrant de la incineradora a reutilitzar, a més, la de la futura Planta Internacional de Tractament i revalorització de residus* del Maresme.

Mataró oncs, s’anticipava fa temps a les necessitats d’eficiencia energética i paria en un part d’anys de durada. El sistema del Tub Verd i aquest edifici pel ue s’ha invertit 1. 134. 000 euros i que Sv. ipeto podrà acolllr flns a vu a través de la xarxa T dedificis del sector d d’un sistema net, sos partir de Penergia so ora ront M ran subministrar, a la climatització ó. Mataró fa gala met refrigerar a , igual que la mateixa xarxa de Tub Verd escampa escalfor per tota la ciutat molts dels seus equipaments. Després duna recollida selectiva Swlpe to vlew next page selectiva, es dona valor a la brossa que no es pot reciclar, el ebulg, i generar energia mitjançant la incineració. Segons Joan Antori Baron repetia l’equació en els parlaments de l’acte de Mataró Energia Sostenible: «A Espanya es tiren en abocadors cada any 10. 000 tones de residus i el seu valor energétic seria com el d’Ascó II, el de tota una nuclear. A Mataró apostem per fer energia útil de l’energia sobrant i n’estem contents d’aquesta aposta per l’economia verda, que mantenim des del primer mandat».

Per altra part, Cristina Guillen de l’lnstitut Català de l’Energia s’expressava parlant del Tub Verb com un » projecte novedós, desconegut i impactant amb el que Mataró és n exemple a nivell europeu que des de la Generalitat seguirem recolzant, queda feia per fer perb hi ha moltes ganes de seguir-la fent». Com es pot comprovar, tot van ser elogis cap a [‘aposta per l’energia verda de Mataró, perà, exactament, qué és el Tub Verd? El Tub Verd és una xarxa de distribució d’energia que aprofita les sobrants d’infraestructures ambientals existents a la ciutat i la cogeneració.

Aquesta energia s’utilitza per a l’escalfament d’aigua d’ús doméstic i la climatització d’edificis. A causa de la substitució per part del client del consum de combustibles fàssils, com ara el petroli o el gas natural, el sis lient del consum de combustibles fàssils, com ara el petroli o el gas natural, el sistema innovador del Tub Verd és una solució energética que respecta el medi ambient i minimitza les emissions de fasos d’efecte hivernacle.

L’any 2010 va evitar l’emissió del 54% de C02 a l’atmosfera. La instal•lació del nou edifici, aixi com tot el sistema de canonades que s’ha instal•lat, podrà subministrar en un futur fins a 26 milions de kWh en forma d’aigua freda a S i 60C, un cop estiguin en funcionament les vuit màquines. Actualment ja estan treballant dues, de manera que el subministrament potencial actual és d’un 25%. Des de setembre de 201 0 el Tub Verd arriba al Tecnocampus Mataró-Maresme, a 15. 00 m2 d’oficines de «edifici El Rengle de POSMA i una residéncia de gent gran, pel que es consolida al a seva área més propera, la del Rengle. En conclusió, es pot dir que el projecte de Mataró ha suposat un projecte innovador el qual aposta per l’energia neta: fer energia útil de l’energia sobrant; del qual, la ciutat se’n pot sentir orgullosa. És convenient destacar que ha estat molt ben rebuda recolzada per a múltiples institucions i que, sens dubte, Mataro en farà unes aplicacions pioneres a Espanya i de referencia a Europa. 31_1f3